Comparativa edicions

pdf
GlamERP ME GlamERP Business
ME – ME EDITION FAB – FABRICACIÓ COM – COMERÇ
ALI – ALIMENTACIÓ PRO – PROJECTES
DIS – DISTRIBUCIÓ SER – SERVEIS
CON – CONSTRUCCIÓ SAT – SAT
GlamERP ME GlamERP Business
GESTIÓ COMERCIAL ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
FACTURACIÓ Pressupostos, comandes, albarans, factures, contractes, rebuts, enllaç SEPA. X X X X X X X X X
TECNOLOGIES Excel, PDF, Gmail, Outlook. X X X X X X X X X
E-FACTURA Generació d’XML per fer la facturació electrònica. X X X X X X X X X
COMPTABILITAT Despeses, rebuts, diari, llibres, models fiscals, fitxers AEAT. X X X X X X X X X
COMPRES Assistència en compres, comandes, albarans, factures, rebuts. X X X X X X X X X
TRESORERIA Enllaç bancari SEPA de pagaments i cobraments, previsió de tresoreria. X X X X X X X X X
TPV Punt de venda, tancament de caixa. X X
MAGATZEM Magatzems, estocs, reposicions, regularitzacions, trasllats. X X X X X X X X X
COSTOS Control de costos i marges per família, article, client. X
TARIFES Tarifes de preus directes, per descomptes, marge, recàrrec. X X X X X X X X X
COMISSIONISTES Control de comissions per agent i família o article. X X X X X X X X X
BACKUP Còpies de seguretat automàtiques. X X X X X X X X X
BACKUP ONLINE Còpies de seguretat automàtiques al núvol. O O O O O O O O O
CRM ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
COMERCIAL Registre i documentació de visites, trucades a clients i proveïdors. X X X X X X X X
TR PUNTUALS Documentació i seguiment de treballs/serveis puntuals. X X X X
TR RECURRENTS Planificació, documentació i seguiment de treballs/serveis recurrents. X X X
TEMPS Imputació de temps dels treballadors als treballs/serveis. X X X X
EXPEDIENTS Agrupació de treballs/serveis en expedients. X X X X X X X X
COSTOS Control de costos i marges per treball/servei i expedient. X X X X
QUALITAT Control de fluxos i d’estats de qualitat dels treballs/serveis i expedients. X X X X X X X X
TRAÇABILITAT Traçabilitat per número de sèrie. X X
PRODUCCIÓ ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
ESCANDALL Escandalls de productes/materials (BOM). X X X X X X
BOM Escandalls de matèries primeres formulats sobre la base de preguntes i respostes (BOM). X X X X X
COTITZACIÓ Pressupostos cotitzats mitjançant escandalls (BOM). X X X X X
PROTOTIPS Escandalls específics per a prototips. X X X X X
MRP Planificació de compres i de producció per fase, secció, màquina, treballador (MRP). X X
ORDRE DE TREBALL Ordres de treball (OT, OF, OR) puntuals i planificades. X X X X X
DADES PLANTA Captura de registres en planta mitjançant terminals tàctils (temps, quantitats, estats). X X
TALLERS EXTERNS Control de fases de fabricació en tallers externs. X
TRAÇABILITAT Traçabilitat per lot. X X
COSTOS Control de costos per ordre de treball, lot, prototip. X X X X X
QUALITAT Control de fluxos i d’estats de qualitat de les ordres de treball. X X
GESTIÓ DOCUMENTAL ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
ENTITATS Gestió documental de contactes, clients, proveïdors, creditors, agents. X X X X X X X X X
ARTICLES Gestió documental d’articles. X X X X X X X X X
DOCUMENTS Gestió documental de documents. X X X X X X X X X
TASQUES/OT Gestió documental de tasques/ordres de treball. X X X X X X X
ONLINE Gestió documental online (integració amb G Suite de Google). O O O O O O O O
MÀRQUETING ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
CAMPANYES Creació i seguiment de campanyes comercials. X X X X X X X X
TRUCADES Documentació i seguiment de trucades de màrqueting. X X X X X X X X
MAILING Exportació a MS Excel per enllaçar amb serveis de mailing. X X X X X X X X
RECURSOS HUMANS ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
HORARIS Definició de tipus d’horaris. X X X X X X X X
PRESÈNCIA Control de presència (entrades, sortides, incidències). X X X X X X X X
DOCUMENTACIÓ Documentació d’horaris, d’altes, de baixes i d’absentisme. X X X X X X X X
BUSINESS INTELLIGENCE ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
DASHBOARD BI Implementació de Business Intelligence (vendes i finances). X X X X X X X X
WEBSERVICE (MOBILITAT) ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
ENTITATS App en Android (telèfon) per accedir al directori d’entitats de l’ERP. X X X X X X X X
COMERCIAL App en Android per gestionar les visites comercials. O O O O O O O O
COMANDES App en Android del catàleg de productes i creació de comandes online. O O O O O O O O
SAT App en Android per gestionar el servei tècnic. O O O O O O O O
E-COMMERCE B2C Integració amb Prestashop i WooCommerce. O O O O O O O O
E-COMMERCE B2B Extranet de partners. O O O O O O O O
VISIÓ 360º ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
VISIÓ 360º Dashboard per a la visió 360º del client, del proveïdor i de l’agent. X X X X X X X X
EMPRESES/USUARIS ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
EMPRESES Nombre màxim de societats. X X X X X X X X X
USUARIS Nombre màxim d’usuaris contractables. X X X X X X X X X
SERVEIS ME FAB ALI DIS CON COM PRO SER SAT
ACTUALITZACIONS Descàrrega d’actualitzacions. O O O O O O O O O
HELP DESK Servei d’assistència tècnica online. O O O O O O O O O